قزوین جزو استان‌های زلزله خیز و واقع شده بر مسیر گسل‌ها است که یک تهدید جدی و بحران آفرین برای آن محسوب می‌شود.

قزوین جزو استان‌های زلزله خیز و واقع شده بر مسیر گسل‌ها است که یک تهدید جدی و بحران آفرین برای آن محسوب می‌شود.