این انتخابات از ساعت ۷ صبح امروز به وقت محلی آغاز و تا ساعت ۲۰ بعد از ظهر به وقت محلی ادامه خواهد داشت. همچنین شمارش آرا از ساعت ۲۰ امروز آغاز و قرار است تا ساعت ۸ صبح فردا ۲۹ اسفند به پایان برسد….

این انتخابات از ساعت ۷ صبح امروز به وقت محلی آغاز و تا ساعت ۲۰ بعد از ظهر به وقت محلی ادامه خواهد داشت. همچنین شمارش آرا از ساعت ۲۰ امروز آغاز و قرار است تا ساعت ۸ صبح فردا ۲۹ اسفند به پایان برسد.