وضعیت رنگ بندی استان سیستان و بلوچستان در روند مشارکت واکسیناسیون قرمز اعلام شد.

وضعیت رنگ بندی استان سیستان و بلوچستان در روند مشارکت واکسیناسیون قرمز اعلام شد.