برای نخستین بار مجله IJCBNM دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ در سطح بندی شاخص معتبر جهانی SNIP قرار گرفت.

برای نخستین بار مجله IJCBNM دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ در سطح بندی شاخص معتبر جهانی SNIP قرار گرفت.