در بازه زمانی مورد اشاره، مفاهیم و عباراتی چون «روز مادر»، «ملک سلمان»، «ملاتونین»، «سردار آزمون»، «حمید لولایی»، «هدیه روز مادر» و… از مهم‌ترین موضوعاتی بود که کاربران ایرانی در اینترنت به دنبال اطلاعاتی در مورد آن‌ها بودند….

در بازه زمانی مورد اشاره، مفاهیم و عباراتی چون «روز مادر»، «ملک سلمان»، «ملاتونین»، «سردار آزمون»، «حمید لولایی»، «هدیه روز مادر» و… از مهم‌ترین موضوعاتی بود که کاربران ایرانی در اینترنت به دنبال اطلاعاتی در مورد آن‌ها بودند.