فرماندار اسلامشهر از مردم بخاطر عدم حضور در پارکها و بوستانهای شهرستان در روز طبیعت قدردانی کرد.

فرماندار اسلامشهر از مردم بخاطر عدم حضور در پارکها و بوستانهای شهرستان در روز طبیعت قدردانی کرد.