خانه باغ 4000 متری را مرکز پشتیبانی از امدادگران و جهادی ها کرده و خودش هم با روی خوش میدان داری می کند.

خانه باغ 4000 متری را مرکز پشتیبانی از امدادگران و جهادی ها کرده و خودش هم با روی خوش میدان داری می کند.