دکتر فتح اله حقیقی در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان از تلاش‌ها، اقدامات و فعالیت‌های دکتر پرویز قزلباش در امر مبارزه با مواد مخدر، قدردانی نمود….

دکتر فتح اله حقیقی در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان از تلاش‌ها، اقدامات و فعالیت‌های دکتر پرویز قزلباش در امر مبارزه با مواد مخدر، قدردانی نمود.