یک پاکبان که چندی پیش با پیگیری‌های خود صاحب کیف پول گمشده‌ حاوی پول نقد و چکی را یافته بود، مورد قدردانی قرار گرفت.

یک پاکبان که چندی پیش با پیگیری‌های خود صاحب کیف پول گمشده‌ حاوی پول نقد و چکی را یافته بود، مورد قدردانی قرار گرفت.