سپاه پاسداران در این رزمایش، موشک‌های کوتاه‌برد، میان‌برد و برد بلند عماد، قدر، سجیل، زلزال، دزفول و ذوالفقار را به سمت مواضع حساس شبیه سازی شده دشمن شلیک کرد و با دقت ۱۰۰ درصدی مورد اصابت قرار داد. اتفاقی که بازتاب زیادی در رسانه های دنیا و محافل بین …

سپاه پاسداران در این رزمایش، موشک‌های کوتاه‌برد، میان‌برد و برد بلند عماد، قدر، سجیل، زلزال، دزفول و ذوالفقار را به سمت مواضع حساس شبیه سازی شده دشمن شلیک کرد و با دقت ۱۰۰ درصدی مورد اصابت قرار داد. اتفاقی که بازتاب زیادی در رسانه های دنیا و محافل بین المللی به دنبال داشت…