سلطان کوسه، شهروند ترکیه که لقب بلندقدترین مرد جهان را دارد، در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه رای داد.

سلطان کوسه، شهروند ترکیه که لقب بلندقدترین مرد جهان را دارد، در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه رای داد.