حوادث رکنا: جسد صاحب سوپرمارکت در حالی پیدا شد که با 8 ضربه چاقو به قتل رسیده بود.

حوادث رکنا: جسد صاحب سوپرمارکت در حالی پیدا شد که با 8 ضربه چاقو به قتل رسیده بود.