مرد همسرکش ادعا می‌کند تحت تاثیر شیشه دچار توهم شده بود و به همین دلیل همسرش را کشت.

مرد همسرکش ادعا می‌کند تحت تاثیر شیشه دچار توهم شده بود و به همین دلیل همسرش را کشت.