حوادث رکنا: مرد زندانی که متهم به قتل زن جوان و آتش زدن جسد او هست در حالی در دادگاه کیفری محاکمه می شود که به قتل اقرار نکرده است.

حوادث رکنا: مرد زندانی که متهم به قتل زن جوان و آتش زدن جسد او هست در حالی در دادگاه کیفری محاکمه می شود که به قتل اقرار نکرده است.