صدور قبض های نجومی فقط برای حقوق برخی مدیران نیست و مردم عادی هم می توانند قبض نجومی داشته باشند، مانند برخی از مشترکان آب روستای سرکلاته خرابشهر کردکوی….

صدور قبض های نجومی فقط برای حقوق برخی مدیران نیست و مردم عادی هم می توانند قبض نجومی داشته باشند، مانند برخی از مشترکان آب روستای سرکلاته خرابشهر کردکوی.