امیدوار سرپرست آلومینیوم: قانون سقف قرارداد خوب است به شرطی که دور نزنند

امیدوار سرپرست آلومینیوم: قانون سقف قرارداد خوب است به شرطی که دور نزنند