رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا ابلاغ کرد.