رونالدو یه هدیه خیلی خاص در بدو ورودش به ایران گرفت تا حسابی از مهمون‌نوازی ما شوکه بشه. چه هدیه‌ای؟

رونالدو یه هدیه خیلی خاص در بدو ورودش به ایران گرفت تا حسابی از مهمون‌نوازی ما شوکه بشه. چه هدیه‌ای؟