محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در قالب سفر یکروزه به مازندران سفر کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در قالب سفر یکروزه به مازندران سفر کرد.