محمدباقر قالیباف رئیس مجلس توضیح داد: این بند قابل طرح نیست، چون قانون تحریم‌ها اجازه این کار را به ما نمی‌دهد و هیچ هواپیمای خارجی در داخل کشور بیش از ۶۰ ساعت نمی‌تواند باقی بماند. بعد شما می‌خواهید آن‌ها را در خطوط داخلی بیاورید که پرواز کنند؛ این اص…

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس توضیح داد: این بند قابل طرح نیست، چون قانون تحریم‌ها اجازه این کار را به ما نمی‌دهد و هیچ هواپیمای خارجی در داخل کشور بیش از ۶۰ ساعت نمی‌تواند باقی بماند. بعد شما می‌خواهید آن‌ها را در خطوط داخلی بیاورید که پرواز کنند؛ این اصلا غیرممکن است. هیچ شرکت خارجی به خاطر تحریم نمی‌آید.