رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت برای جبران کسری بودجه یا کسب درآمد طرح محدودیت تردد شبانه را اجرا نکرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت برای جبران کسری بودجه یا کسب درآمد طرح محدودیت تردد شبانه را اجرا نکرده است.