رئیس مجلس گفت: نمی‌شود نماینده مردم بود و در بین مردم نبود و نمی‌شود مشکلات مردم را در میدان ندید و بعد پشت در‌های بسته و از روی صندلی‌ها تصمیم گرفت.
‌…

رئیس مجلس گفت: نمی‌شود نماینده مردم بود و در بین مردم نبود و نمی‌شود مشکلات مردم را در میدان ندید و بعد پشت در‌های بسته و از روی صندلی‌ها تصمیم گرفت. ‌