عضو حزب موتلفه گفت: اگر کرونا نبود جلسات انتخاب هیئت رئیسه مجلس یازدهم اسفندماه برگزار می‌شد.

عضو حزب موتلفه گفت: اگر کرونا نبود جلسات انتخاب هیئت رئیسه مجلس یازدهم اسفندماه برگزار می‌شد.