نماینده مجلس شورای اسلامی گفت گفت: ارکان قضایی، انتخاباتی و اخلاق فدراسیون فوتبال انتصابی بوده و مستقل نیستند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت گفت: ارکان قضایی، انتخاباتی و اخلاق فدراسیون فوتبال انتصابی بوده و مستقل نیستند.