سعید قاسمی در یک همایش انتخاباتی گفت: مردم مسیر این مجلس را تغییر دهند.

سعید قاسمی در یک همایش انتخاباتی گفت: مردم مسیر این مجلس را تغییر دهند.