حوادث رکنا: قاتل شهید مختوم نژاد در جلسه دادگاه در حالی از خود دفاع کرد که اولیای دم تقاضای قصاص متهم را کردند.

حوادث رکنا: قاتل شهید مختوم نژاد در جلسه دادگاه در حالی از خود دفاع کرد که اولیای دم تقاضای قصاص متهم را کردند.