خبرگزاری دولت تصویری از هوادار ایرانی در قطر منتشر کرده است.

خبرگزاری دولت تصویری از هوادار ایرانی در قطر منتشر کرده است.