در این برنامه تنها تا ۳۰ دقیقه پس از ارسال پیام فعال خواهد بود و اگر هریک از دوطرف ویرایش پیام را فعال نکند، پیامک ویرایش‌شده به‌صورت جداگانه ارسال خواهد شد….

در این برنامه تنها تا ۳۰ دقیقه پس از ارسال پیام فعال خواهد بود و اگر هریک از دوطرف ویرایش پیام را فعال نکند، پیامک ویرایش‌شده به‌صورت جداگانه ارسال خواهد شد.