حوادث رکنا: ۳۵ کوهنورد زن و مرد گرفتار در بوران توچال نجات پیدا کردند.

حوادث رکنا: ۳۵ کوهنورد زن و مرد گرفتار در بوران توچال نجات پیدا کردند.