پزشک آمریکاییدر گفتگو با ایران اینترنشال: بیمارستان‌های نیویورک به ۳۰۰ هزار تخت نیاز دارند اما الآن با کمبود ۹۰هزار تخت مواجه‌اند. این بیمارستان‌ها همچنین به ۴۰ هزار تخت “آی سی یو” نیاز دارند ولی ۱۵ هزارتا کم دارند….

پزشک آمریکاییدر گفتگو با ایران اینترنشال: بیمارستان‌های نیویورک به ۳۰۰ هزار تخت نیاز دارند اما الآن با کمبود ۹۰هزار تخت مواجه‌اند. این بیمارستان‌ها همچنین به ۴۰ هزار تخت "آی سی یو" نیاز دارند ولی ۱۵ هزارتا کم دارند.