پاسخ فراستی به کارگردان قدیمی سینما که او را بیمار روانی نامیده بود.

پاسخ فراستی به کارگردان قدیمی سینما که او را بیمار روانی نامیده بود.