حوادث رکنا: فیلم کارخانه چرم سازی بوئین زهرا بعد از خاموشی آتش و کشف جسد مشاهده می کنید.

حوادث رکنا: فیلم کارخانه چرم سازی بوئین زهرا بعد از خاموشی آتش و کشف جسد مشاهده می کنید.