امارات که کرونا را بهانه ای برای عادی سازی آشکار روابط با اسرائیل قرار داده بود با مخالفت فلسطینی ها برای نقش داشتن در این طرح مواجه شد. گزارش المیادین در این باره را با ترجمه آخرین خبر مشاهده کنید….

امارات که کرونا را بهانه ای برای عادی سازی آشکار روابط با اسرائیل قرار داده بود با مخالفت فلسطینی ها برای نقش داشتن در این طرح مواجه شد. گزارش المیادین در این باره را با ترجمه آخرین خبر مشاهده کنید.