یک محقق سیبی را زیر میکروسکوپ قرار داده و مشاهداتش را ثبت کرده است.

یک محقق سیبی را زیر میکروسکوپ قرار داده و مشاهداتش را ثبت کرده است.