فیلم کوتاه مستند گالین در بخش رقابتی جشنواره فیلم مستند شفیلد انگلستان پذیرفته شدو درصورت کسب عنوان به اسکار راه می یابد.

فیلم کوتاه مستند گالین در بخش رقابتی جشنواره فیلم مستند شفیلد انگلستان پذیرفته شدو درصورت کسب عنوان به اسکار راه می یابد.