مردم تنها با رعایت اصول بهداشتی می توانند ویروس عالمگیر کرونا را زمینگیر کنند.

مردم تنها با رعایت اصول بهداشتی می توانند ویروس عالمگیر کرونا را زمینگیر کنند.