حوادث رکنا: ناتوانی راننده در کنترل خودرو، او را راهی بیمارستان کرد.

حوادث رکنا: ناتوانی راننده در کنترل خودرو، او را راهی بیمارستان کرد.