حوادث رکنا: مرد بندباز هنگام قدم برداشتن روی طناب سقوط کرد و هر دو پایش شکست.

حوادث رکنا: مرد بندباز هنگام قدم برداشتن روی طناب سقوط کرد و هر دو پایش شکست.