حوادث رکنا:سرقت باطری پژو ۲۰۶ در روز روشن اتفاق افتاد.

حوادث رکنا:سرقت باطری پژو ۲۰۶ در روز روشن اتفاق افتاد.