حوادث رکنا : چند پلیس هنگام ورود به داخل یک خانه با حمله سگ ها رو به رو شدند.

حوادث رکنا : چند پلیس هنگام ورود به داخل یک خانه با حمله سگ ها رو به رو شدند.