حوادث رکنا: مرد تبریزی که هفته قبل قاتل دخترش را قصاص کرد،از پشیمانی ضجه می زند.

حوادث رکنا: مرد تبریزی که هفته قبل قاتل دخترش را قصاص کرد،از پشیمانی ضجه می زند.