در شبکه های اجتماعی روسی ویدئویی منتشر شده که نشان می دهد صد ها تن از شهروندان پترزبورگ روسیه برای انجام تست “کرونا” در صف های طولانی در جلوی یکی از بیمارستان های این شهر تجمع کرده اند….

در شبکه های اجتماعی روسی ویدئویی منتشر شده که نشان می دهد صد ها تن از شهروندان پترزبورگ روسیه برای انجام تست "کرونا" در صف های طولانی در جلوی یکی از بیمارستان های این شهر تجمع کرده اند.