سبک زننده‌ رئیس جمهور آمریکا در صدا کردن همسرش با واکنش انتقادی کاربران آمریکایی مواجهه شد. آنها این سبک از صدا کردن زن را به صدا کردن حیوان خانگی تشبیه کردند!…

سبک زننده‌ رئیس جمهور آمریکا در صدا کردن همسرش با واکنش انتقادی کاربران آمریکایی مواجهه شد. آنها این سبک از صدا کردن زن را به صدا کردن حیوان خانگی تشبیه کردند!