حوادث رکنا:واژگونی تانکر حمل گاز مایع در میمه به مورچه خورت یک کشته برجا گذاشت.

حوادث رکنا:واژگونی تانکر حمل گاز مایع در میمه به مورچه خورت یک کشته برجا گذاشت.