حوادث رکنا: شیرجه هیجان انگیز یک مرد در برف سنگین در شمال غرب رخ داد.

حوادث رکنا: شیرجه هیجان انگیز یک مرد در برف سنگین در شمال غرب رخ داد.