حوادث رکنا: درگیری و ضربه کشتی‌گیر پرحاشیه به مامور نیروی انتظامی حاشیه ساز شد.

حوادث رکنا: درگیری و ضربه کشتی‌گیر پرحاشیه به مامور نیروی انتظامی حاشیه ساز شد.