منابع امنیتی فرانسوی از وقوع حمله ای با سلاح سرد در نزدیکی دفتر سابق روزنامه هتاک شارلی ابدو خبر می دهند.

منابع امنیتی فرانسوی از وقوع حمله ای با سلاح سرد در نزدیکی دفتر سابق روزنامه هتاک شارلی ابدو خبر می دهند.