لاریجانی در جلسه با کارکنان مجلس گفت: از هدایا تشکر میکنم اما عکس بی ربطی در قالیچه گذاشتید وگرنه میگفتم بدید به کمیته امداد.

لاریجانی در جلسه با کارکنان مجلس گفت: از هدایا تشکر میکنم اما عکس بی ربطی در قالیچه گذاشتید وگرنه میگفتم بدید به کمیته امداد.