حوادث رکنا: تصاویری شگفت انگیز از تنوع زیستی کم نظیر در منطقه شکار ممنوع دیلمان و درفک رودبار به ثبت رسید.

حوادث رکنا: تصاویری شگفت انگیز از تنوع زیستی کم نظیر در منطقه شکار ممنوع دیلمان و درفک رودبار به ثبت رسید.