حوادث رکنا: در یکی از شهرهای کره جنوبی در داخل تونل چند خودرو و کامیون با هم برخورد کردند.

حوادث رکنا: در یکی از شهرهای کره جنوبی در داخل تونل چند خودرو و کامیون با هم برخورد کردند.